VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" 73 I het nieuwe daarop ge- zoeken en te eeren, het heden te verfraaien en de toe komst van „Die Haghe” en van de stad voor te be reiden en te verzekeren, of er ontstond een vrij ernstige bestuurscrisis naar aanleiding van een door het bestuur voorgestelde statutenwijziging. Hoofdbepalingen: de vereeniging heeft ten doel de geschiedenis van Den Haag en omstreken uit de bronnen te leeren kennen (dit „en omstreken” met het oog op de mogelijkheid, dat de bronnen van Den Haag eenmaal wel eens uitge put kunnen raken). Verder werkende leden vervangen door gewone leden; aantal negen bestuursleden blijft, en de aftredende bestuursleden terstond herkiesbaar. Wel nu, tegen deze beide laatste bepalingen ontstond heftig verzet van een meerderheid der ledenvergadering, ook van een minderheid in ’t bestuur, de secretaris Morren, die zich eveneens verklaarde voor niet dadelijke herkies- uitnoodiging van den in die dagen zeer roerigen Naun- dorff-vereerder Otto Friederichs, hadden de leden en hun dames de onthulling bij gewoond van graf van Lodewijk XVII te Delft. In een volgde bestuursvergadering betreurde secretaris Morren het, dat aan deze uitnoodiging gevolg was gegeven door een historische vereeniging, daar de quaestie Naundorff door velen als zeer twijfelachtig wordt be schouwd. Ook de voorzitter gelooft allerminst aan de wettigheid der afstamming. Toch had hij geen bezwaar gehad om de leden tot deze plechtigheid of vertooning uit te noodigen. In zijn woord van dank aan Friederichs had hij alleen gesproken over de daad van piëteit die hier was verricht en over de gastvrijheid die de Bour bons hadden genoten. Voorzitter de Bas had nog pas de leden in een ver gadering aangespoord om de vereeniging in haar schoone taak te steunen door het verleden te onder- te eeren, het heden te verfraaien „Die Haghe” en van te verzekeren, of er naar aanleiding

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 91