76 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" S. Gratama als voorzitter verving. Sedert is hij nog tien jaren, tot 1919, de energieke leider der lotge vallen van de vereeniging geweest. De bestuursver gaderingen zijn in dien tijd bijna alle te zijnen huize ge houden. Wij zullen hem in het verdere beloop van de geschiedenis nog menigmaal ontmoeten. Eerst onder voorzitter Gratama, met wien hij op de meest aangename en geestverwante wijze samenwerkte en in welke periode valt de actie van ,.Die Haghe” tegen het gedeeltelijk dempen van den Hofvijver. In ’t bijzonder maakte zich voor die actie verdienstelijk mr. Gratama, die een onder zoek instelde wie de eigenaar van den Vijver was, de gemeente of het Rijk, met het voornemen, in het laatste geval een memorie op te stellen en de regeering te ver zoeken haar toestemming tot demping niet te verleenen. Hangende dit onderzoek, werd al vast een adres aan den Minister van Waterstaat ingezonden met verzoek om, aangezien het recht dat de gemeente op den Vijver mocht hebben, in elk geval dubieus is, niet te willen toestaan, dat aan het water werd geraakt, benevens een door den heer Hofstede de Groot opgesteld adres aan den gemeenteraad ter beantwoording en wederlegging van het praeadvies van B. en W. inzake den Hofvijver, waaromtrent de heer Gratama gerapporteerd had, dat zijn onderzoek in het Rijksarchief hem tot de overtuiging had geleid, dat de Vijver behoort aan den Staat der Nederlanden. Zooals men weet, de actie mocht niet baten. De gemeente kreeg haar zin enhet verkeer is er thans buitengewoon mee gebaat. Inmiddels had de heer Peters weer een bijzonder interessante rede gehouden over „Onze vrijheidsroes in 1795”, toegelicht door een groote verzameling prenten uit de collecties Geldmaker, de Vries en Peters, terwijl de heer Morren in een ledenvergadering de aandacht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 95