78 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” een verhandeling en betrokken. Men kan deze heele geschiedenis in een brochure van J. H. Hingman, getiteld: „Een oud adellijk huis in eere hersteld”, beschreven vinden. Dergelijke intermezzo’s kwamen meer voor op de lees- avonden. De leden stelden er gewoonlijk veel belang in. Zoo ook den 21 en April 1906, toen het 15-jarig bestaan van „Die Haghe” luisterrijk gevierd werd met een histo rische revue en variaties op liedjes van Speenhof! door Boele van Hensbroek en een ballet-pantomime, na afloop waarvan het bestuur met de leden der commissie een extra-servetje hield, in den trant van „Oefening kweekt kennis”. De soirée was zoo in den smaak gevallen, dat er voor een liefdadig doel, voor „Pro Juventute”, een herhaling van gegeven werd. In den aanvang van 1907 worden aftredende leden vervangen door een nieuwe kern van bestuursleden, dr. H. E. van Gelder, de heer Peters, die voor de tweede maal in het bestuur zitting neemt, kolonel Ort en C. L. Levoir, die met W. baron Snouckaert van Schauburg vele jaren bij excursies en feestelijkheden de represen tatieve figuren van „Die Haghe” zijn geweest. Levoir werd al dadelijk den secretaris als tweede penvoerder toegevoegd. Hofstede de Groot, Peters en van Gelder waren in die dagen en later altijd bereid om belangrijke onderwerpen in de ledenvergaderingen in te leiden, waarvan het jaarboek de vruchten droeg. Zoo b.v. dr. van Gelder over de Haagsche nijverheid in de Middel eeuwen en H. de Groot over Joh. Vermeer en Karei Fabricius van Delft. Korten tijd daarna wordt de oven genoemde kern in het bestuur verstrekt door de be noeming van Aug. Sassen, oud-archivaris van Hel mond, dr. W. W. van der Meulen, W. P. van Stockum en ir. J. W. Wekker. De heer Sassen debuteerde met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 97