DOOR Dr. H. E. VAN GELDER IN MEMORIAM DR. C. HOFSTEDE DE GROOT 1863—1930 Hofstede de Groot vertegenwoordigde ten onzent een betrekkelijk zeldzaam type, dat der „Privatgelehrten”, als hoedanig hij het tot een heeft. Zijn werk, in tal van schriften neergelegd, werd met eerbied ontvangen, zijn raad ingeroepen. Hij was een arm student, die den nacht doorbracht in voet ging waar anderen en na. wereldreputatie gebracht grootere en kleinere ge en erkentelijkheid en oordeel werd van heinde en ver de gekozen loopbaan begonnen als om een studiereis te kunnen maken een stationswachtkamer en te een rijtuig onontbeerlijk achtten, hij liet bij zijn dood een belangrijke kunstverzameling Hij kon tevreden zijn èn met zijn werk èn met zijn succes. Als ik zeg, dat hij dat niet was, bedoel ik niet hem te beschuldigen van ondankbaarheid, nog minder van onverzaadbare eerzucht. Integendeel, ik denk daarbij zelfs juist aan het tegenovergestelde van beide, en wan neer ik mijn gedachtengang uitwerk zal men dat erken nen en bovendien, naar ik meen, de verklaring vinden van veel, dat in de Groots doen en laten vreemd ge vonden werd. De Groot heeft het altijd betreurd, dat zijn ambtelijk leven zoo kort is geweest. Slechts vijf jaren als onder-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 10