96 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 1Zie noot op bl. 93. broodkaart teruggeven, haast op. In de Harskamp is muiterij geweest. De eieren kos ten nog maar 28 cent, zegt tante A. Ze worden toch goedkooper. Zelfs tante A. begint honger te lijden. Busjesmelk is niet meer te krijgen. L. kon geen vitrage krijgen, kreeg oude gordijnen van Mevrouw mee. Zaterdag 9 November. De laatste dagen weer aldoor extra-edities, in 't laatst kochten we maar niet meer, echt geld uit de zak kloppen. De wapenstilstandsvoorwaarden moeten aan Foch gevraagd worden. Gisteren om half twee was het uit met de kalmte. Toen ik naar 't kantoor ging, was 't in ’t Noordeinde druk, overal geschreeuw; de school van de Graaff1) was nu ook gesloten. Jongens kwamen met extra-edities uit de Parkstraat hollen. „Beieren een republiek”, wordt geschreeuwd. De hoofdzaak wist elk nu, de rest vertelde de heer v. S. Om half vijf kwam een van de andere heeren op de kamer met ’t bericht dat Foch binnen 3 X 24 uren van Duitschland eischt, het aannemen van de voorwaarden van Wilson en die van Engeland voor de vrije zee, anders zou de oorlog voortgezet worden en de vijan delijkheden zouden gedurende dien tijd niet stop gezet worden. Revolutie in Duitschland en een gerucht van aftreden van den Keizer. Om vijf uur in de stad overal krantenjongens met bulletins. Bij B. op ’t kantoor hadden ze den heelen middag haast niet kunnen werken door de emoties. Oom M. was erg onder den indruk. Ze kochten natuurlijk extra edities, die van drie uur nam E. mee. Die van 1.15 had B. en Pa ook. Dr. LI. vertelde 't in ’t was al een heele toer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 113