INTERNATIONALE INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE. (Permanente Hof van Arbitrage - Permanente Hof van Internationale Justitie - Academie voor Volkenrecht - Conferenties voor de codificatie van het Volkenrecht - Vredes- en Volkenbondstentoonstelling.) DOOR H. Ch. G. J. VAN DER MANDERE Verplaatsen wij ons in gedachten naar de eerwaar dige zittingszaal van de Eerste Kamer, en dit in den zomer van 1894. De Interparlementaire Unie, de bond van parlementsleden uit verschillende landen ter be vordering van vrede en scheidsgerecht, in 1889 opge richt, kwam er samen onder leiding van den toenmaligen Nederlandschen Senator, den heer Rahusen. Het was in deze conferentie, dat Philip Stanhope, de latere Lord Weardale, rapport uitbracht over de eventueele orga nisatie van een Permanent Scheidsgerecht, een vraag stuk, dat reeds jaren achtereen, eigenlijk vanaf 1848 op de inmiddels sedert 1889 periodiek geworden Vredes congressen en op de samenkomsten der Interparlemen taire Unie aan de orde was gesteld. Naar de meening van Stanhope moesten de volkomen zelfstandigheid der Staten, het facultatief karakter der toetreding, de gelijk- waardigeid van eiken Staat en het dwingend karakter van de uitspraak der rechtbanken, als grondslagen voor zoodanig Hof worden aangenomen. In de uitgebreide discussie die zich over dit voorstel ontspon, verklaarde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 133