Lacroix, tal van INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE 119 suivent avec l'autorité et la rapidité indispensables. „Pour atteindre ce but, la Conférence estime qu’il serait trés desirable que, environ deux ans avant l'épo- que probable de la réunion, un comité préparatoire fut chargé par les Gouvernements de recueillir les diverses propositions a soumettre a la Conférence, de rechercher les matières susceptibles d'un prochain règlement inter national et de préparer un programme que les Gou vernements arrêteraient assez tót pour qu’il put être sérieusement étudié dans chaque pays. Ce Comité serait, en outre, chargé de proposer un mode d’organi- sation et procédure pour la Conférence elle-même.” Merkwaardig mag deze resolutie daarom heeten, om dat daardoor, niet incidenteel, maar na lange en lang durige overweging, de Conferentie zelve zich uitsprak over de noodzakelijkheid om haar arbeid in het rader werk der internationale politiek in te schakelen. Van toevallig bijeengeroepen internationale bijeenkomst werd zij door het aannemen dezer resolutie periodiek terug- keerend verschijnsel, dat, ware de oorlog in 1914 niet uitgebroken, wellicht, neen zeker niet zonder invloed ware gebleken op de samenleving der volkeren. Van Den Haag naar Genève is intusschen het is menigmaal en terecht betoogd een veel verdere stap. Den Haag toch bracht de Vredesconferenties, die ten doel hadden het volkenrecht te codificeeren, door het uitstippelen van nieuwe volkenrechtelijke denkbeelden mede te werken tot de consolidatie van den vrede tusschen de volken. Genève verwezenlijkt, zij het nog niet vol maakt, wellicht slechts ten deele en zeker gebrekkig, de denkbeelden, die ten grondslag hebben gelegen aan de ontwerpen van geniale denkers van vroegere eeuwen, van een Dubois, een Lacroix, een Henri IV, een Abbé de St. Pierre en tal van anderen, te veel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 138