om te noemen. Het Permanente Hof van Arbitrage vertegenwoordigt de gedachten, die oorspronkelijk aan de Vredesconferentie ten grondslag lagen; het in 1920 opgerichte Permanente Hof van Internationale Justitie die, welke zich in het werk van Genève uitspreken. Vandaar, dat beide hoven naast elkander zetelen in het Vredespaleis, dat symbool is van toekomstige, niet van tegenwoordige tijden, door Carnegie met zoo groote vrijgevigheid gesticht. 120 INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE Gemakkelijk is de totstandkoming van het Perma nente Hof van Arbitrage niet geweest. Gemakkelijk is de medewerking tot ratificatie van het betrokken ver drag door de Nederlandsche Kamers niet totstandge komen. Maar, toen eenmaal voor het op 29 Juli 1899 onderteekende verdrag in het najaar van 1900 het grootste deel der ratificaties was verkregen, meende de toenmalige Minister van Buitenlandsche Zaken, Mr. W. H. de Beaufort, dat het oogenblik was aan gebroken om het Permanente Hof in werking te stellen. Het geschiedde zonder eenige plechtigheid, per een voudige circulaire, gedagteekend 9 April 1901, die aan de betrokken Mogendheden van het feit der inwerking treding kennis gaf. Het heeft eenigen tijd geduurd alvorens het Perma nente Hof zijn eerste geschil te behandelen kreecj. Zoo lang, dat de goegemeente, de dwazen en de spotters, gelijk Passy ze had genoemd, reeds redenen aanwezig achtten om te vreezen voor de inkt in de inktkokers van het Permanente Hof, die h.i. zou opdrogen! Meer dan één man van beteekenis echter ook weerhield in het openbaar zijn ontstemming niet over het feit, dat de Mogendheden, die tot oprichting van het Permanente Hof besloten hadden, zijn jurisdictie in menig geval

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 139