versterking van het vertrouwen af te leiden viel uit het feit, dat zich nauwelijks eenig geschil van beteekenis voordeed, of dezelfde openbare meening, die tevoren om het Permanente Hof had gespot en gelachen, stond gereed op dit Hof te wijzen als de aangewezen rechter. De teleurstelling in zoodanig geval, uitvloeisel van ge brek aan kennis omtrent de grondslagen, waarop het Hof rustte en rust, werd dan meestal aan de arme instelling zelve, aan haar dienaren en voorstanders, gewroken! Er is weinig verschil tusschen de openbare meening en l’age sans pitié! Het eerste geding, dat aan het oordeel van het Per manente Hof werd onderworpen, gaf, ondanks het feit, dat arbiters nu eenmaal minder dan rechters worden gerekend volkomen objectief tegenover de partijen te staan, het duidelijk bewijs, dat het voornemen voorzat om het maximum van onpartijdigheid te betrachten. Immers, noch Amerika noch Mexico wezen eigen onderdanen als arbiters aan; Amerika bepaalde zijn keuze op twee Nederlanders, de heeren Asser en de Savornin Lohman, en Mexico wees den Engelschman Fry naast den Rus Von Martens aan. Welke vier tezamen den Deenschen professor Matzen als opper- arbiter kozen. Ingewikkeld was de aangelegenheid, tusschen Amerika en Mexico hangend, niet; alleen dateerde zij van geruimen tijd geleden. De rechtbank wees den eisch aan Amerika toe, en veroordeelde Mexico bovendien tot betaling van het bedrag in zil veren munt. De ontvangst van het vonnis in Mexico maakte geen aangenamen indruk, en reeds werd erop gewezen, dat wellicht van de Mexicaansche zijde de uitspraak wel niet zou worden opgevolgd. In dit geval, evenals in zoovele andere, kregen die spotters ongelijk. Want dit kan ten goede van de internationale arbitrage INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE 123

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 142