deelde inderdaad nietigheid ten deele aanwezig, doch, ten spijt van Amerika, juist op die punten, die financieel niet het grootste belang opleverden. Aan dit geschil kwamen zich een reeks andere aansluiten. Eerst dat tusschen Frankrijk en Engeland over de ontvluchting van den Hindoe Savarkar in de haven te Marseille, waar hij door Engelsche soldaten zonder Franschen politioneelen bijstand werd gearresteerd; vervolgens dat tusschen Rusland en Turkije over de oorlogsschuld van 1877; daarna dat tusschen Italië en Peru over geldelijke vorderingen van de familie Canevaro; vervolgens een drietal geschillen tusschen Italië en Frankrijk over han delingen, jegens Fransche schepen in den Italiaansch- Turkschen oorlog begaan, en tenslotte het Nederlandsch- Portugeesche geschil betreffende Timor, waarin de Zwitsersche diplomaat Lardy, niet behoorende tot de leden van het Permanente Hof, alleensprekend rechter was. Alle deze geschillen zagen, nog in de zalen van het Permanente Hof op de Prinsegracht, de rechtbank met agenten en advocaten samenkomen. Pleidooien werden uitgesproken; vragen gesteld, vonnissen ge wezen. In het Nederlandsch-Portugeesche geval bijna geheel ten gunste van het Nederlandsche standpunt, zij het ook met uitsluitend schriftelijke voor-behandeling. Zoo gewoon” geschiedde de behandeling dezer aan gelegenheden, dat meer dan een, die belangstellend toehoorder is geweest, zich vol verwondering zal hebben afgevraagd of dit nu een spannend internationaal ge ding moest heeten en of hierop nu niet de grijs-grauwe saaiheid van de gewone rechtbank duimen dik lag. Juist, maar het recht, ook tusschen de volken, vraagt niet naar sensatie! De oorlog van 1914 kwam de reeks der geschillen, voor het Permanente Hof behandeld, plotseling onder- 9 INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE 129

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 148