130 INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE breken. Vanaf 1914 heeft het Vredespaleis geen dienst gedaan; het stond, zooals alweer spotters beweerden, te huur! Of men met opzet vermeed om in den oorlogs tijd geschillen langs arbitralen weg te behandelen, het geen tusschen in den oorlog verbonden Staten of tus- schen dezen en neutralen of tusschen neutralen onder ling, toch zeer wel had kunnen geschieden; hetzij men de tegenstelling van zulk een behandeling met den oor log te schrijnend achtte in elk geval is eerst in 1920 de rechtbank, waarin ook de bekende Amerikaansche jurist Root zitting had, samengekomen om te oordeelen over aanspraken, die Frankrijk, Spanje en andere landen deden gelden jegens Portugal in verband met hande lingen, door de Portugeesche Regeering begaan ten opzichte van vroegere kerkelijke goederen. Daarna werd een schuldvordering van Fransche bankiers jegens Peru behandeld, terwijl tenslotte Noorwegen voor een reeks daar te lande gevestigde reederijen en scheeps werven pleitte tegen den Amerikaanschen Staat, die zich niet verplicht had gerekend om orders, in oorlogs tijd gegeven, ten volle te erkennen. De uitspraak in dit geding, die ten ongunste van Amerika werd gewezen, heeft er den Amerikaanschen rechter op het meest onverwachte oogenblik toe geleid om zich de rol van agent, althans advocaat, toe te eigenen. De opper- arbiter heeft de kunst verstaan om dit incident te be perken tot de kleinst mogelijke proporties, maar een slechten indruk heeft het niettemin nagelaten. Slechten indruk, niet van toepassing op de rechtbank zelve, maar wel op den Amerikaanschen gedaagde. Laatstelijk is de medewerking van het Permanente Hof ingeroepen voor een aangelegenheid, die Nederland en Amerika betrof: de betwisting van de souvereiniteit over het kleine eilandje Miangas, welk geding door den enkel-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 149