INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE 131 voudigen rechter, prof. Huber, ten gunste van Neder land werd beslecht. Gelijk ook de z.g. Tubantia- enquête-commissie, die in het Vredespaleis zetelde, nadat de hartstocht over de Tubantia-torpedeering reeds lang tot het verleden behoorde, tot een conclusie kwam, die veilig ten voordeele van Nederland kan worden genoemd en die leidde tot schadeloosstelling van de Nederlandsche betrokkenen! s Het Grondverdrag van den Volkenbond, op 28 April 1919 door de Vredesconferentie te Parijs, waarin slechts de geallieerde en de geassocieerde Mogend heden waren vertegenwoordigd, aanvaard; vervolgens opgenomen in de verdragen van Versailles, St. Ger main, Neuilly en Trianon, bevatte en bevat uiter aard nog het voorschrift, dat een Permanent Hof van Internationale Justitie zal totstandkomen, aange wezen om de geschillen tusschen de leden van den Volkenbond te beslechten. Hiermede stelde dus het Grondverdrag zich op het standpunt, ingenomen in de meest bekende der ontwerpen, die in den loop der eeuwen ter oplossing van het vraagstuk der Staten organisatie het licht hebben gezien. Gescheidenheid tusschen de vergadering der leden en de uitspraak in geschillen, een standpunt, dat ons volmaakt vanzelf sprekend en natuurlijk voorkomt, doch ten aanzien waarvan in vorige eeuwen de meeningen meer verdeeld waren. De voorbereiding van het statuut van dit nieuwe Hof zou het sprak vanzelf door een bij uitstek deskundige commissie dienen te geschieden. Maar in verschillende landen, in enkele van Regeeringswege, in andere op particulieren grondslag, waren reeds tevoren commissiën benoemd, belast met het ontwerpen van regelen, rakende geheel de organisatie van den Vol-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 150