1 132 INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE kenbond dan wel slechts dit Hof. Onder deze dienen genoemd de uitvoerige ontwerpen van de Zwitsersche en de Scandinavische Regeeringen; mag worden ver wezen naar de beide gedetailleerde rapporten, die door de Commissie ter bestudeering van vraagstukken van volkenrecht in Nederland aan het oordeel van den Minister van Buitenlandsche Zaken werden onderwor pen; kan voorts de aandacht worden gevestigd op ont werpen van particulieren als dat van den lateren Haag- schen rechter, den heer Nijholm, er een was. Teneinde eenige eenheid te brengen in de verschil lende denkbeelden, door de neutrale Regeeringen ten aanzien van het nieuwe Hof voorgestaan, had de Nederlandsche Regeering de goede gedachte om in Februari 1920 in het Vredespaleis te ’s-Gravenhage tot eene conferentie samen te roepen vertegenwoor digers van Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Dene marken en ons land. Dit laatste, vertegenwoordigd door de heeren Loder, die als president werd verkozen, Limburg en Prof, van Vollenhoven, had een werkzaam aandeel in het totstandkomen van het ontwerp, waar van, bij nauwkeurige bestudeering, verschillende pun ten in het ontwerp der Juristencommissie van den Vol kenbond blijken te zijn overgenomen. Zoo is de wijze van verkiezing van de leden van het Hof aan dit Februari-ontwerp, schertsend het Five-Power-Plan ge naamd, met betrekkelijk kleine wijziging ontleend; zoo heeft de minderheid in deze conferentie den grondslag gelegd voor de verplichte bevoegdheid van het Hof, niet in overeenstemming met het statuut van den Vol kenbond, doch desniettegenstaande door de Juristen commissie aanvaard. Niet minder belangwekkend dan het ontwerp zelf is de daarbij gegeven toelichting, die helder doet uitkomen, dat hier voor de eerste maal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 151