134 INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE 1 et le Pacte a décidé que de la création de cette Cour soit éloigné tout ce qui appartient a la conception d’arbitrage. Le Pacte lui-même ne le veut pas autrement. L’arbi- trage par convention spéciale n’est pas défendu; la Cour d'Arbitrage de La Haye subsiste, mais a cóté d’elle la Cour de Justice va apparaïtre.” Voor degenen, die dit groote principieele onderscheid in het oog houden, kan het geen verwondering meer wekken, dat werd besloten om voorloopig naast het nieuwe Hof van den Volkenbond het Permanente Hof van Arbitrage onveranderd te doen voortbestaan. Im mers, er zijn gevallen te denken, hetzij gegrond op reeds bestaande overeenkomsten, hetzij voortkomende uit nieuwe zich voordoende omstandigheden, dat Staten wel bereid zijn om een geschil te onderwerpen aan het oordeel van het Permanente Hof van Arbitrage, d.w.z. aan dat van de gedeeltelijk zelf gekozen rech ters, maar niet bereid dit geschil te onderwerpen aan het oordeel van het werkelijk internationale rechts college, dat in het Vredespaleis zetelt. Voor den oningewijde, die niet weet wat zich achter de schermen afspeelt, die geen besef heeft van de zn. kleine, maar daarom juist zoo samengestelde moeilijk heden, die dienen te worden overwonnen, is critiek altijd gemakkelijk. Wanneer men zich echter herinnert datgene wat aan het feestmaal ter eere van rechter Loder’s tachtigsten verjaardag in 1929 door den oud- Minister van Buitenlandsche Zaken, den Heer Van Karnebeek, werd gesproken, zal weer eens opnieuw doordrongen zijn geworden van het feit, dat deze be windsman, toen door zijne medewerking in 1920 de zetel van het Hof van den Volkenbond te ’s-Graven-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 153