I INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE 135 van i van een verdrag; van internationaal recht; hage werd gevestigd, eene overwinning heeft bevoch ten, waarvan de beteekenis eerst later tot velen is doorgedrongen, en waarvan de beteekenis op het oogenblik zelf vooral aan niet te velen mocht blijken. Beleid in den besten zin des woords werd daarbij getoond. Nauwelijks toch was deze Februari-conferentie uit eengegaan, of te Londen had de vergadering van den Raad van den Volkenbond plaats, waarin, naar aan leiding van het rapport van Léon Bourgeois, werd be sloten tot de instelling der commissie van juristen, die het ontwerp, voorgeschreven in art. 14 van het statuut van den Volkenbond, zou hebben te ontwerpen. Deze commissie, in welks samenstelling zich later enkele ver anderingen voordeden, telde opnieuw den heer Loder, dank zij zijne veelvuldige werkzaamheden op dit ge bied voor Nederland als tevoren aangewezen te be schouwen, tot hare leden, en koos onmiddellijk na hare bijeenkomst in de maand Juni den Belg Descamps tot voorzitter. Vrij geruimen tijd heeft zij bijna dag aan dag hare vergaderingen in het opnieuw ter beschikking gestelde Vredespaleis gehouden; het bleek reeds dade lijk, dat op tal van punten de meeningen tot elkander dienden te worden gbracht en dat de geheel uiteen- loopende nationale gezichtspunten, in deze commissie vertegenwoordigd, in menig geval dienden te worden verzoend. De beide meest belangwekkende artikelen van het ontwerp waren ongetwijfeld die, genummerd 34 en 35. Werd in het eerste dezer twee bepaald, dat het Hof kennis neemt van de rechtsgeschillen, gerezen tusschen de leden van den Volkenbond, wanneer het geschil betreft: a. de uitlegging b. eenig punt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 154