140 INTERN. INSTELLINGEN TE ’S-GRAVENHAGE ters. Het Hof, aldus art. 2, is een college van onaf hankelijke magistraten, die ongeacht hunne nationali teit, worden verkozen onder de personen, die het hoogste zedelijk aanzien genieten en die in zich ver- eenigen de voorwaarden, welke vereischt worden om in hunne betreffende landen de hoogste rechterlijke ambten te bekleeden, of wel, die rechtsgeleerde zijn van erkende bekwaamheid op het gebied van het internationaal recht. Het Hof telde aanvankelijk 11 rechters en 4 plaatsvervangers; het aantal rechters is door de voorstellen der speciale conferentie tot her ziening van het statuut van het Hof tot 15 gestegen, die ter Assemblée van 1930 voor negen jaar werden gekozen, al werden daarnevens nog vier plaatsver vangers benoemd, wijl de inwerkingtreding van het gewijzigd statuut formeel niet kon geschieden. De leden worden gekozen uit de personen, die zijn voor gedragen door de nationale groepen van rechters in het Permanente Hof van Arbitrage, welke groepen zoodanige aanbeveling slechts doen na advies te hebben ingewonnen van het hoogste rechterlijk col lege, de faculteiten van rechtsgeleerdheid en inrichtin gen, waar het recht wordt onderwezen, van de natio nale academies en de nationale afdeelingen van inter nationale academies, welke gewijd zijn aan de studie van het recht. Zijn er leden van den Volkenbond, niet aangesloten bij het Permanente Hof van Arbitrage, dan zullen door dezen aanbevelingen worden aange boden door nationale groepen, te dien einde door hare Regeeringen gevormd op dezelfde wijze als de rech ters in het Permanente Hof worden benoemd. De aldus voorgedragen personen worden door den secre- taris-generaal van den Volkenbond op eene alfabeti sche lijst gebracht, die zoowel aan de Assemblée als

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 159