I DOOR W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG I IN MEMORIAM FRANQOIS DE BAS 1840—1931 Den 22en Februari 1931 overleed in den hoogen ouderdom van ruim 90 jaren de oud-voorzitter van „Die Haghe” Zijne Excellentie Frangois de Bas, Luitenant- Generaal b.d. en Oud-Directeur van het Krijgsgeschied kundig archief van den Generalen Staf. Nog geen vier jaren geleden, dus op reeds 86-jarigen leeftijd, ging hij nog dagelijks naar zijn bureau aan de Kalvermarkt gewoonlijk met lijn 8. Hij gunde zich dan geen tijd om te wachten tot hij aan de tramhalte was, maar onder zijn protest werd hij vaak door den dienstdoenden con ducteur van een gevaarlijken sprong teruggehouden met de opmerking: „pas op generaal, het is geen paar dentram en U bent geen tweede luitenant meer”. Met een snel tempo ging het via de Korte Houtstraat naar de Kalvermarkt, met een looppasje de ijzeren trappen van het archiefgebouw op en voor men het zich be denken kon zat de jeugdige grijsaard aan de schrijftafel zijn orders aan het personeel te geven. Deze gaf hij altijd op een eenigszins humoristische en complimenteuze wijze aan zijn staf, zooals hij het hoog en laag perso neel aan het bureau verbonden noemde; steeds had hij voor ieder een vriendelijk of belangstellend woord. Hij leefde met zijn personeel mede en waardeerde allen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 15