142 INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE aange lijst, agent, raadsman of advocaat vervullen; voor de plaats vervangende rechters gold dit slechts ten aanzien van de zaken, waarin zij betrokken zijn. De leden van het Hof kunnen niet van hunne functie ontheven worden dan wanneer zij naar het eenstemmig oordeel van de andere leden hebben opgehouden aan de vereischte voorwaarden te voldoen. Zij genieten de diplomatieke voorrechten en onschendbaarheid; zij kiezen uit hun midden voor drie jaren hun voorzitter en benoemen hun griffier, welk ambt niet onvereenigbaar is met dat van secretaris-generaal van het Permanente Hof van Arbitrage. Meent een der rechters om eene bijzondere reden niet te moeten deelnemen aan de berechting van eene bepaalde zaak, dan deelt hij dit aan den voor zitter mede; insgelijks doet de voorzitter, wanneer bij hem deze meening bestaat; is er meeningsverschil, dan beslist het Hof. Het Hof hield tot dusverre elk jaar eene zitting, die op 15 Juni aanving. Was de tegenwoordigheid van 11 rechters niet verzekerd, dan werd het aantal rechters tot 11 aangevuld door het in functie treden van de plaatsvervangers; desnoods echter kan met een quorum van 9 worden volstaan. Het Hof oefent zijne bevoegd heid uit in voltallige zitting, tenzij het tegendeel is be paald, hetgeen in het door het Hof krachtens art. 30 vastgestelde reglement kan geschieden. Echter noemen de art. 26 en 27 met betrekking tot geschillen aangaande den arbeid Hoofdstuk XIII van het Vredesverdrag van Versailles) en den doorvoer en het verkeer (Hoofd stuk XII van het verdrag van Versailles en de verdragen van Barcelona en Genève) uitzonderingen, waarin het Hof rechtspreekt met eene Kamer van 5 rechters, die voor 3 jaren worden aangewezen en worden vuld met 4 technische bijzitters, gekozen uit eene

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 161