naar de aanwijzingen der verschillende Staten samen gesteld. Eene dergelijke Kamer treedt alleen dan op, wanneer een geschil tusschen twee partijen aanhangig is. In het geval, dat door de derde Arbeidsconferentie te Genève aan het oordeel van het Hof werd onder worpen, n.l. de uitlegging van art. 389 van het verdrag van Versailles betreffende de aanwijzing van vertegen woordigers der organisaties van werkgevers en werk nemers, kon niet een geschil aanwezig worden geacht en trad het Hof dus in pleno op, gelijk ook in andere soortgelijke gevallen geschiedde. Immers, hier gold het een advies, gelijk bedoeld in het statuut Volkenbond en overgenomen in het statuut Hof. Zoodanige adviezen brengt het Hof uit, van den van het wanneer dit door den Raad of de Assemblée wordt verzocht. Ten aanzien van de samenstelling geldt nog de be paling betreffende de aanwijzing van nationale rech ters. Deze bepaling is ook van toepassing op de ge dingen ten aanzien van den arbeid en verkeer en door voer. De nationale rechters, die voor de behandeling van eene bepaalde zaak aan het Hof worden toege voegd, treden met geheel gelijke rechten op. Zijn meer dan twee landen bij een geschil betrokken, dan wor den de verschillende landen ten aanzien van de samen stelling van het Hof gerangschikt naar de partijen, die zij vertegenwoordigen, en hebben zij zich onder elkan der te verstaan over de aanwijzing van zoodanigen nationalen rechter. INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE 143 Op 15 Februari 1922 werd het Hof van den Volken bond plechtig geïnstalleerd, zulks in tegenwoordigheid van de geheele Nederlandsche vorstelijke familie. Reeds enkele dagen tevoren was het Hof bijeen ge weest teneinde voorbereidende maatregelen te treffen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 162