144 INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE voor het voldoen aan de eerste verplichting, die in het statuut van het Hof op hem is gelegd: het vaststellen van zijn eigen reglement. Het zou ons uiteraard te ver voeren om ten aanzien van dit reglement, eveneens ten aanzien van de voor het Hof gevoerde gedingen, in bijzonderheden te treden. Wel moge er ook hier de aandacht op worden gevestigd, dat scherp dient te worden onderscheiden tusschen de eigenlijke gedingen, die voor het Hof worden gevoerd en de gevallen, waarin het Hof, hetzij op verzoek van de Assemblee, hetzij op verzoek van den Raad, advies uitbrengt. Niet alleen bestaat dit verschil ten aanzien van de uitwerking, die de uitspraak heeft ook al moet worden erkend, dat bijkans altijd het advies van het Hof door den Raad is gevolgd maar het bestaat ook ten aanzien van de gevoerde procedure. Hebben toch de landen, niet door een rechter in het Hof vertegenwoordigd, in een ge ding het recht om een eigen z.g. nationalen rechter aan te wijzen dit recht behoort hen niet, is hun althans nimmer toegekend wanneer een verzoek om advies door het Hof werd behandeld, ook al mocht de uit spraak, door het Hof te geven, van zeker niet minder belang worden gerekend. Tot eersten voorzitter verkoos het Hof zich zijn Nederlandsch lid, den heer Mr. B. C. Loder, die bij zijn aftreden na drie jaren werd op gevolgd door Prof. Dr. Max Huber, in wiens plaats in 1927 is getreden de Italiaansche Prof. Anzilotti, terwijl thans de Japansche diplomaat-jurist Adatci van het Hof in nieuwe samenstelling het presidium vervult. Vanaf den aanvang van het bestaan van het Hof heeft het vice-presidentschap gerust in handen van den Franschen rechter Prof. André Weiss, die echter, even min als de Engelsche rechter Lord Finlay meer tot de levenden behoort. Zoowel Brazilië als Amerika schiep

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 163