INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE 145 in de eerste periode een vacature, het eerste door het overlijden van den heer Ruy Barbosa, het tweede door het bedanken van Prof. Bassett Moore die echter door rechters van gelijke nationaliteit in den persoon van de heeren Pessoa en Hughes, daarna Kellogg werden vervangen. Gaat men de werkzaamheden van het Hof tot op dit oogenblik na, dan vindt men, dat bijkans evenveel arresten als adviezen zijn gegeven, al wint de laatste categorie het met een kleine meerderheid. Op 6 Decem ber 1930, dus aan het einde van een eerste negenjarig bestaan, sloot de president de negentiende zitting, zijnde de tiende buitengewone zitting, waaruit wel blijkt, dat een groot aantal buitengewone zittingen, tengevolge van werkzaamheden, aan het Hof opgedragen, heeft plaats gehad, hetgeen mede een reden is geweest om het statuut van het Hof in de richting van toenemende continuïteit te wijzigen. Verneemt men dan ook wel eens, dat naar sommiger oordeel de werkwijze van het Hof langzaam is en de beslissingen op oud-Hollandsch degelijke wijze totstandkomen gebrek aan acti viteit zal niemand het Hof ontzeggen, want reeds in de achter ons liggende jaren geschiedde het, dat de rechters meer dan de helft van dat jaar zitting hadden. Totnutoe zijn bekend 17 arresten en 12 tusschen- tijdsche beslissingen van het Hof, terwijl 20 adviezen zijn gegeven. Niet minder echter dan een vijftal van de arresten hebben betrekking op bijkans een en dezelfde aangelegenheid: die, welke betreft Duitsch- land’s industrieele belangen in Opper-Silezië, die naar het oordeel van de Duitsche Regeering door den Poolschen Staat zijn aangetast. Nadat op 25 Augustus 1925 voor het eerst een uitspraak dienaangaande was gedaan, loopend over de vraag of het Hof bevoegd 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 164