150 INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE rechters resp. van Fransche, Engelsche en Amerikaan- sche nationaliteit hadden zitting genomen, eveneens opnieuw de rechterstoga toegewezen kregen. Tot nieuwe rechters werden door de Assemblée en Raad aangewezen de heeren Adatci (Japan), Prof, van Eysinga (Nederland), Guerrero (Salvador), Rolin- Jaequemyns (België), Rostworowski (Polen), Prjof. Schücking (Duitschland) en Urrutia (Columbia). Vier plaatsvervangende rechters werden benoemd en wel de heeren Prof. Erich (Finland), de Matta (Por tugal), Novokovitch Yougo-Slavië) en Redlich (Oostenrijk). Het Hof heeft in zijn eerste bijeenkomst, die vooral aan huiselijke aangelegenheden en aan wijziging van zijn reglement was gewijd, Adatci tot Voorzitter en Guerrero tot Ondervoorzitter gekozen en in de daarop gevolgde eerste zitting behandelde het twee adviezen, door den Raad aan zijn oordeel onderworpen: een, betrekking hebbende op de Duit- sche minderheidsscholen in het Poolsche gedeelte van Opper-Silezië en een betreffende spoorwegverbindin gen tusschen Lithauen en Polen. Dat 15 rechters en daarnevens 4 plaatsvervangende rechters werden benoemd, vond zijn oorzaak in het feit, dat het statuut van het Hof ter Assemblée van 1930 in een ietwat zonderlingen toestand verkeerde. Immers, sedert jaren zijn pogingen aan den gang ten einde Amerika de toetreding tot het Hof mogelijk te maken. Daarnevens zijn stappen ondernomen teneinde te komen tot wijziging van het statuut van het Hof op vooral practische punten, doch zoodanige, die niet te ontkennen principieele gevolgen met zich brengen. Het desbetreffend Protocol werd door de Assemblée van 1929 aanvaard, waarbij evenwel werd vastge steld, dat de inwerkingtreding van de bepalingen van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 169