Het Permanente Hof nente Hof gedachte van lingen der overeenkomst waarbij het Hof is opgericht, voor zichzelven uitbreiden door hetzij bij wederkeerig- heid, hetzij in het algemeen, de dwingende rechtspraak van het Hof te erkennen, is door een steeds grooter aantal Staten geteekend. Men heeft, zeker niet ten onrechte, de Assemblée van den Volkenbond van 1929 die van de facultatieve clausule genoemd; niet ten onrechte, omdat inderdaad op die bijeenkomst door een tiental, en daaronder zeer belangrijke Staten, mededeeling werd gedaan van hun voornemen om tot deze facultatieve clausule toe te treden, aan welk voornemen inmiddels door de meeste uitvoering is gegeven. Zoodoende is verkregen, dat, al geeft de overeenkomst, waarbij het Permanente Hof van Inter nationale Justitie in werking is getreden, daaraan slechts gedeeltelijk bindende rechtsmacht, deze in de practijk tusschen een groot aantal Staten bestaat. Dat, zoodra Amerika tot het Hof is toegetreden, de betee- kenis daarvan nog toeneemt, behoeft niet nader te worden betoogd. INTERN. INSTELLINGEN TE ’S-GRAVENHAGE 153 van Arbitrage en het Perma- van Internationale Justitie, zij brengen de vreedzame beslechting van internationale geschillen steeds verder onder de volken. Het Perma nente Hof van Internationale Justitie werkt door zijn jurisprudentie ook mede tot vorming van volkenrecht. Maar Den Haag zou niet zijn de stad van het „Werk vom Haag”, indien niet eenerzijds de Academie voor Volkenrecht zorgde voor het verspreiden van kennis omtrent al datgene wat het volkenrecht thans omvat, en indien niet, wellicht in verder verwijderde toekomst dan we aanvankelijk dachten, de Codificatie-conferen- ties, waarvan 1930 de eerste aanschouwde, zullen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 172