INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE 155 directeur van zijn Division of International Law, den heer James Brown Scott, verworpen als te kostbaar en niet rijp voor dezen tijd. De stichting echter van een school voor politieke wetenschappen, als door Asser nader omlijnd, vond van die zijde steun, en het Year book van dat Endowment wees op een drietal belang rijke punten. De gedachte cursussen zouden fundamen teel onderricht moeten geven in de elementen van volkenrecht, diplomatieke, consulaire stelsels, economie e.d., d.w.z. in alle die onderwerpen, die in eene school van politieke wetenschappen zijn begrepen. Het pro gram zou aldus moeten worden ingericht, dat elke cursus een geheel op zichzelf zou vormen, en dat de verschillende daartoe aangewezen onderwerpen af doende zouden kunnen worden behandeld in drie achtereenvolgende termijnen. De behandeling werd geacht eenvoudig, doch zuiver wetenschappelijk te moeten zijn, en nadruk zou moeten worden gelegd op de voordeelen van den vrede tegenover de methoden van den oorlog. De hoogleeraren, die de tijdelijke faculteit zouden samenstellen, zouden academisch ge vormde leiders moeten zijn; de lecturers zouden niet alleen theoretisch voor hunne taak moeten zijn bere kend, maar ook voldoende practische ondervinding moeten hebben in het door hen te onderwijzen vak. De cursussen zoowel als de lectures zouden niet alleen de Division of International Law moeten betreffen, doch ook zoodanige strekking moeten hebben, dat de beide andere Divisions van het Endowment, die van Economics and History en die van Intercourse and Education, zouden worden ondersteund in het werk, dat zij reeds sedert een paar jaren ondernamen. Naar het Yearbook for 1911 (pag. Ill e.v.) mag vooral daarom worden verwezen, wijl hierin een min of meer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 174