INTERN. INSTELLINGEN TE ’S-GRAVENHAGE 157 rechtspersoonlijkheid volgens de Nederlandsche wet zouden verschaffen, besproken en goedgekeurd; daar werd het eerste Curatorium samengesteld; daar werd in overeenstemming met de woorden van den heer Van Karnebeek: „II est pour le moins aussi important d'avoir des auditeurs, et de bons auditeurs, que de trouver de bons conférenciers” nogmaals nadruk ge legd op de noodzakelijk te treffen maatregelen teneinde toehoorders, toehoorders vooral uit verschillende lan den, te verkrijgen. Men bleek van meening, dat het vooral wenschelijk zou zijn, dat de cursussen en de conférences werden gevolgd door de hoogere ambte naren der verschillende landen. Men sprak de ver wachting uit, dat het bezoek aan de cursussen der Academie door de ambtenaren van de verschillende Staten niet zou nalaten een gunstigen invloed te oefe nen op de politiek der Regeeringen. Men heeft toen en ook later overwogen de mogelijke stichting van beur zen, die studenten van verschillende landen zouden toestaan naar Den Haag te komen om zich te vervol maken in hunne studiën zonder daarbij door over wegingen van materieelen aard te worden terugge houden. Vooral in dit opzicht achtte men de mede werking der Regeeringen niet alleen nuttig, maar vrij wel onmisbaar. Op 28 Januari 1914 werd de acte tot oprichting der stichting gepasseerd; Asser, de eigen lijke grondlegger van de Academie, zooals zij thans is geboren, heeft nauwelijks zekerheid van haar oprich ting gekregen. Zijn erfgenamen handelden naar zijn wensch, toen zij een dotatie aan de Stichting deden. De artikelen van de Stichting bepalen in art. 2: Cette Académie constitue un centre de hautes études de droit international (public et privé) et des sciences connexes, pour faciliter l’examen approfondi et impar-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 176