INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE 159 dan die van den directeur der afdeeling van de Carnegie-stichting en het Nederlandsch lid, geschiedt door coöptatie; zijn onder de oud-presidenten van het Institut personen, die tot éénzelfde nationaliteit behoo- ren, dan neemt slechts één hunner, en wel de oudste in jaren, in het Curatorium zitting. Dit Curatorium be noemt zelf zijn president; kan beslissen met een quorum van vijf leden; kan schriftelijk slechts over aangelegen heden van administratieven aard beslissen en moet min stens eens per jaar samenkomen. Ieder lid van het Cura torium, dat drie achtereenvolgende zittingen verzuimt, wordt beschouwd ontslag te hebben genomen; eene bepaling, die zonder de verzachtende bijvoeging van verhindering wegens ziekte wel wat scherp geformu leerd schijnt. Het Curatorium stelt het jaarlijksch program van het onderwijs vast en wijst de personen aan, die met dat onderwijs worden belast; het Curato rium is ook het lichaam, dat in gedrukte uitgaven der cursussen voorziet en dat enkele zijner leden afvaardigt om gedurende de periode van onderwijs aan de Aca demie aanwezig te zijn. Reeds was het vrij beperkte programma voor de cursussen, in 1915 te houden, gereed; reeds was de opening der Academie op 1 October 1914 vastgesteld. Maar de omstandigheden kwamen tusschenbeide. Op 13 Augustus 1914 zag de heer Van Karnebeek als president van den Raad van Beheer zich genoodzaakt om formeel den leden van het Curatorium te berichten, dat de opening der Academie was uitgesteld totdat „international relations have again become normal”. En wat op dat oogenblik niet verwacht kon worden, dit uitstel van de opening zou ten volle negen jaar bedragen en dus aanmerkelijk langer duren dan de oorlog zelf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 178