160 INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE Deze wensch werd door de commissie in haar rap port, aan den Raad van den Volkenbond uitgebracht, overgenomen; de Raad bracht dien wensch onder de aandacht van de eerste Assemblee. En schoon terecht deze eerste Vergadering op gezag harer commissie oordeelde, dat deze wensch voornamelijk de lichamen Het herstel der internationale betrekkingen bij het eindigen van den oorlog is niet van zoodanigen aard geweest, dat bij de meesten onzer de moed bestond om de vóór den oorlog reeds voorbereide plannen weer direct ter hand te nemen. Zoo ook met deze Academie, die intusschen tengevolge van den oorlog een veel grooter arbeidsveld voor zich zag; die in den Volken bond eene in 1914 nog onmogelijk geachte verwezen lijking van het begrip eener werkelijk internationale Statensamenleving kon begroeten. Het was in de inter nationale Juristencommissie, die in den zomer van 1920 in het Vredespaleis samenkwam om er de opdracht, haar gegeven door den Raad van den Volkenbond, uit te voeren, die aan de plannen betreffende de inter nationale Academie herinnerde. Zij sprak zich uit in een wensch, aldus luidende: ,,Le Comité Consultatif de Juristes réuni a la Haye pour élaborer le Statut d’une Cour Permanente de Justice Internationale, Saisit avec satisfaction cette occasion d’exprimer a l’unanimité le voeu que l’Académie de Droit Inter national, fondée a la Haye en 1913, et dont le fonctionnement a été arrêté par les circonstances, entre aussi prochainement que possible en activité, a cóté de la Cour Permanente d’Arbitrage et de la Cour Permanente de Justice Internationale au Palais de la Paix a la Haye.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 179