IN MEMORIAM FRANCOIS DE BAS 7 zooals zij den generaal waardeerden. Op dat bureau heerschte dan ook een opgewekte stemming, ieder gaf er zijn beste krachten ter wille van den beminden chef. Ware het niet door den aandrang van zijn geneesheer en zijn kinderen geweest, waaraan 'hij ten slotte met zeer veel moeite heeft toegegeven, onze generaal- directeur zoude ongetwijfeld den laatsten snik te midden van een hem zoo dierbare omgeving hebben gegeven. Generaal de Bas kon op een eervolle militaire loop baan terug zien. Burnier's school verliet hij op zijn 15e levensjaar, waarna hij den 25en Augustus 1860 aan de Kon. Milit. Academie te Breda als cadet geplaatst werd. Nog vóór zijn 20e jaar werd hij bij K.B. van 1 Juli 1860 benoemd tot 2e luitenant bij het 3e Regiment Dragonders. Bij zijn bevordering tot le luitenant (K.B. van 17 Juli 1864) werd hij geplaatst bij den Generalen Staf en gedetacheerd bij de Militaire verkenningen, waarop volgde een detacheering bij de strafscholen te Haarlem en te Breda. Bij K.B. van 24 April 1872 bij keuze tot Ritmeester bevorderd en geplaatst bij het 2e Regiment Huzaren werd hij reeds het volgende jaar toegevoegd aan den Chef van de Topographische inrichting te 's-Gravenhage en overgeplaatst als Kapi tein der 2de Klasse bij den Generalen-Staf. (K.B. van 22 April 1873). Bij K.B. van 18 April 1878 werd hij benoemd tot leeraar bij de tweede afdeeling van de Krijgsschool voor officieren te ’s-Gravenhage, waarop bij K.B. van den 28en November van hetzelfde jaar zijn bevordering tot Kapitein le klasse volgde. Bij K.B. van 10 Juni 1885 werd hij bevorderd tot Majoor bij den Generalen-staf en geplaatst als chef van den staf bij den Inspecteur der Cavalerie. Overgeplaatst bij het 2e Regiment Huza ren (bij K.B. van 1 September 1887) werd hij bevorderd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 17