162 INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE den Volkenbond, de in van het werd opgericht van de auditeurs en de oud-auditeurs van deze cursussen; organisatie, die zich steeds meer heeft ontwikkeld, en zoowel de materieele als de gees telijke belangen der auditeurs op zich neemt. De leer gangen van de Academie voor Volkenrecht gaan, na de plechtige opening in de Juli-maand van 1923, bijna ongemerkt haar gang, het beste bewijs, dat de Aca demie zich heeft ingeburgerd in het internationale leven van ons ’s-Gravenhage. En een speciaal lichaam van 1924 ingestelde Commissie voor de Codificatie Volkenrecht, zal er misschien onverhoopt het minder gelukkig begin zorg voor dragen, dat het terrein van wetenschap, waarover de Academie zich uitstrekt, steeds grooter en dieper wordt. De juristen, in den zomer van 1920 te ’s-Gravenhage bijeen om het ontwerp samen te stellen voor het Permanente Hof van Internationale Justitie, namen ook eene resolutie aan, die was gericht op de wenschelijkheid, dat de Staten zouden overeenkomen om het werk van rechtsvorming, door de Vredesconferenties begonnen, voort te zetten, en daartoe deze Vredesconferenties te vervolgen. Maar de Assemblée van den Volkenbond, in 1920 voor het eerst samengekomen, dacht er anders over. Reeds de voorbereidende commissie op deze Vergadering sprak uit, dat de Assemblee; van den Volkenbond zelve mocht worden geacht de voortzetting van het werk van Den Haag in zich te bevatten. Wel erkende zij echter, dat het onmisbaar en urgent was om de vraag stukken te bestudeeren, welker oplossing ertoe zou leiden om de regelen van het internationaal recht te definieeren en onderling te doen overeenstemmen. De commissie meende, dat het wenschelijk ware de mede-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 181