INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE 165 den Volken- het Volken de overtuiging van allen, dat hij het recht, de billijk heid en de onpartijdigheid dient. Om deze overtuiging voortdurend levendig te houden, is het noodig, dat de uitspraken van zijn organen rusten op nauwkeurig geformuleerde beginselen en regelen, en niet op vage overwegingen van billijkheid en gerechtigheid! Daarom nog eens mag het een gelukkige omstandig heid worden genoemd, dat op de zoo belangrijke vijfde Algemeene Vergadering van den Volkenbond een Zweedsch voorstel werd aanhangig gemaakt, betrek king hebbende op de systematische ontwikkeling van het volkenrecht, hetwelk de Vergadering geleid heeft tot het aannemen van een resolutie van dezen inhoud: ,,De Vergadering, overwegende, dat een ervaring van vijf jaren vol doende heeft aangetoond de belangrijke diensten, die de Volkenbond kan bewijzen aan de snelle bevredi ging van de behoeften van reglementeering der internationale betrekkingen: daarbij in het bijzonder herinnerend aan de be langrijke verdragen, samengesteld ten aanzien van internationale verzoening, met betrekking tot door voer en verkeer, betreffende vereenvoudiging van de douaneformaliteiten, ter erkenning van de arbitrale clausule in handelsverdragen, met betrekking tot de internationale arbeidswetgeving en het tegengaan van den handel in vrouwen en kinderen, en tenslotte betreffende de bescherming der minderheden, even als de laatste resoluties betreffende den juridischen bijstand aan vreemdelingen; verlangend om de medewerking van bond aan de toenemende codificatie van recht te versterken; verzoekt den Raad om een comité van deskundigen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 184