sche leden, zou trachten te bereiken een volledige oplossing van het probleem, aan haar voorgelegd, en dus een geheele code, omvattende alle groote beginse len, die in het verkeer der Staten moeten worden in acht genomen, zou trachten samen te stellen, dan wel op meer practische wijze stuksgewijze bij den arbeid zou voortgaan en langzaam, doch geleidelijk de vraag stukken zou behandelen, die rijp zijn voor oplossing. Men heeft al spoedig den laatsten weg verkozen, en voorloopig zette de Commissie tien hoofdstukken van internationaal publiek recht op haar eerste lijst van ontwerpen. Zij benoemde kleine sub-commissiën met opdracht om het betreffende punt aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. De ontwerpen, die na be spreking in de voltallige Commissie werden gehand haafd, zouden aan de goedkeuring van de leden van den Volkenbond worden onderworpen. Een derde lezing in de Commissie, aan de hand van de ingekomen adviezen dier leden zou volgen, en eerst daarna zou aan den Raad van den Volkenbond het formeele be sluit worden onderworpen om aan de Commissie op te dragen een internationale overeenkomst terzake van het betreffende punt voor te bereiden. Dit punt zou dan aan de daartoe bijeen te roepen conferentie wor den onderworpen. Een procedure, die moeilijk, gezien den aard van den arbeid, vlugger kon worden gemaakt; een procedure echter, die het niet verwonderlijk maakt, dat, hoewel de Commissie voor Codificatie reeds tal van andere onderwerpen dan de eerste tien in studie had genomen, de eerste Codificatie-Conferen- tie eerst in 1930 en dan uitsluitend ter bespreking van drie onderwerpen, kon bijeenkomen. Er is men zal het zich ongetwijfeld herinneren een harde strijd gestreden over de vraag of deze eerste Codifi- INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE 167

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 186