gingen, die beoogen de wederzijdsche betrekkingen tus- schen Nederland en eenige andere landen te bevorderen en te versterken, in grootere mate bloeien dan elders het geval is, kan niet verbazen. De stichting daarvan toch heeft den grondslag gelegd voor een ander ’s-Gravenhage dan het vorstelijke uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Het is merkbaar bij de tal van internationale en belangrijke Congressen, die bij voorkeur in ’s-Gravenhage worden gehouden, dat langzaam maar zeker een internationale sfeer zich hier baan breekt. Kan het in deze omstandigheden ver wonderen, dat de „Vereeniging voor Volkenbond en Vrede”, die aan menig plan uiting gaf, al moest het zijn op bescheiden schaal, met de bescheiden middelen, waarover een dergelijke Vereeniging nu eenmaal be schikt zich tot velerlei internationaal werk en ook tot het genoemde Vredesmuseum heeft aangetrokken ge voeld! Instelling, die aan het ter tentoonstelling bijeen gebrachte haar bescheiden begin zou ontleenen, maar die, verrijkt ongetwijfeld van alle kanten, zou kunnen uitgroeien tot een belangrijk instituut, waarvan voor de toekomstige ontwikkeling van de vredes- en Volken- bondsbeweging kracht kan uitgaan. 170 INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 189