IN MEMORIAM FRANQOIS DE BAS 8 tot Luitenant-kolonel (bij K.B. van 7 November 1887). Reeds drie jaren later werd hij op verzoek op non- activiteit gesteld (bij K.B. van 20 Augustus 1890) doch non-actief bleef hij allerminst want nog geen twee maanden later, den 15en October overhandigde hij aan den toenmaligen Minister van Oorlog, den Luitenant- Generaal Bergansius, een memorie tot oprichting van een krijgsgeschiedkundige afdeeling bij den Generalen- staf. Hij had hiermede succes want bij K.B. van 24 April 1891 werd hem opdracht gegeven tot instelling van onderzoekingen als bij voormelde memorie bedoeld. Bij K.B. van 29 April 1895 op pensioen gesteld zijnde met den rang van Kolonel werd hij den 13en Mei van hetzelfde jaar belast met het doen van nasporingen en studiën op krijgsgeschiedkundig gebied. Twee jaar later werd hem de titel verleend van Directeur van het Krijgs geschiedkundig archief van den Generalen-staf. Door de toevoeging van een Marine en Koloniale Afdee ling was de archiefruimte weldra te klein. Dienten gevolge verkreeg hij behalve toevoeging van personeel ook uitbreiding der localiteiten met een brandvrije bewaarplaats. Verder heeft de Bas zich nog bijzonder verdienstelijk gemaakt bij de inrichting van het nieuwe archief- en museum-gebouw van het Koninklijk Huis waarbij hij den toenmaligen directeur van H.M.’s Huis archief trouw terzijde stond. In dit verband heeft hij zich bijzonder loffelijk gekweten van een opdracht hem door de Koningin-Moeder gegeven n.l. om van den Groothertog Adolf van Luxemburg de verzekering te verzoeken dat voor de kinderen die mochten geboren worden uit het huwelijk van onze Koningin met Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin de titel van Nassau zou gewaarborgd worden. Volgens de Nassausche trac- taten van 1732, 1736 en 1783 kon Groothertog Adolf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 18