VERBOUWING VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG DOOR H. H. VAN ZEGGEREN en lustverblijven ver- De Koninklijke Schouwburg, zooals die zich thans aan het Korte Voorhout bevindt, vormt een stuk Haagsche geschiedenis, dat teruggaat tot de laatste helft der achttiende eeuw en is om verschillende redenen een bouwwerk, dat reeds lang in de belangstelling van de Hagenaars staat, terwijl deze belangstelling tot in onzen tijd onverflauwd is gebleven, zoo niet is toe genomen. Zooals door Mr. J. E. Banck in de Bijdragen en Mededeelingen van 1904, bladz. 344377 reeds is uiteengezet, werd slechts één vleugel van het door den Duitschen architect Friedrich Ludwig Gunckel ont worpen paleis Nassau-Weilburg voltooid. Het plan voor den bouw van het paleis is, wat oppervlakte aan gaat, vrij grootsch van opzet geweest, zooals blijkt uit enkele teekeningen aanwezig in het gemeentelijk archief. Het complex gebouwen, dat volgens de teekening een niet bijzonder regelmatig geheel vormt, zou zich verder langs het Voorhout noordwaarts uitstrekken, waartoe een aantal perceelen werden aangekocht, waarbij ook dat, hetwelk thans door den Commissaris der Koningin als ambtswoning bewoond wordt, zou behooren. Evenals vele andere paleizen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 191