174 VERBOUWING VAN DEN KON. SCHOUWBURG gelschen) schetsontwerpen te doen maken voor het stichten van een schouwburg op de bestaande plaats, met toevoeging van het gemeentegebouw, thans door de afdeeling Onderwijs in gebruik. Den 4en Januari 1912 werd met 25 tegen 15 stem men het voorstel van de schouwburgcommissie aan genomen om haar te machtigen met de architecten Fellner en Helmer te Weenen in onderhandeling te treden over het in overleg met de Directie der Ge meentewerken opmaken van een definitief ontwerp voor een nieuwen schouwburg. Den 4en September 1912 werd door de schouwburgcommissie ter kennis van den Raad gebracht, dat door de Oostenrijksche architecten Fellner en Helmer het definitieve plan was opgemaakt. Zij gaf den Raad hierbij in overweging het plan goed te keuren, te besluiten tot den bouw op het door afbraak van den bestaanden schouwburg, de ge bouwen Korte Voorhout No. 1 en Schouwburgstraat No. 6 vrijkomend terrein en hiervoor een bedrag van 1.200.000.beschikbaar te stellen. Door een blok- keerende motie van het raadslid Hoejenbos, die den 8en April 1913 met 21 tegen 14 stemmen werd aan genomen, werd de bouw van den nieuwen schouwburg echter belet en werd den 29sten September 1913 be sloten den Koninklijken Schouwburg te verbouwen volgens het rapport van een inmiddels ingestelde com missie gevormd door Ir. A. van IJsselstein, Directeur- generaal van den Arbeid, Ir. F. Klinkhamer, Hoog- leeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, J. Meier, Commandant der Brandweer te Amsterdam, Ir. J. A. G. van der Steur, architect te ’s-Gravenhage en J. Verheul Dzn., architect te Rotterdam. De verbouwing volgens de plannen van architect Gort, welke alle voorruimten, foyers, vestiaires en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 195