IN MEMORIAM FRANQOIS DE BAS 9 jarig bestaan en geboorte van Het Gebouw bijna te klein als oudste agnaat der Walramsche en Ottonische linie hierover beschikken. De Bas moest hiervoor verschil lende malen in December 1900 en Januari 1901 te Wies baden en te Luxemburg confereeren, met tot resultaat dat de Groothertog toestemde. De Koningin verleende hem voor het welslagen van deze opdracht het Officiers kruis met de zwaarden in de Oranje-Nassauorde. Respective bij de Kon. Besluiten van 14 Juni 1909 en van 26 Augustus 1913 werd hem de rang van Generaal-Majoor en van Luitenant-Generaal verleend. De Bas was de tweede voorzitter van „Die Haghe”, toen hij in 1898 den heer A. J. Servaas van Rooyen opvolgde. Hij is dit gebleven tot 1905. Onder zijn be stuur heeft „Die Haghe” een belangrijke verandering ondergaan het oude Haagsche jaarboekje werd ver doopt in ,,Die Haghe’ Bijdragen en mededeelingen en kreeg hierdoor een meer wetenschappelijk karakter tenminste uiterlijk de inhoud bleef hetzelfde maar kalender en practisch voorwerk werden er uitgebannen. Den 14en November 1900 was het voor onze Vereeniging een driedubbel feest behalve dat zij haar 2de lustrum herdacht vierde den Haag zijn 650- tevens de 250-jarige herdenking der den Stadhouder-Koning Willem III. van Kunsten en Wetenschappen was om alle genoodigden te bevatten. De Bas hield de feestrede. Nauwelijks was toen de ver loving van de Koningin met Hertog Hendrik bekend, en het enthousiasme steeg ten top toen de voorzitter voorstelde een brief van gelukwensch tot H.M. te rich ten. Behalve de hulde gebracht aan de stichters van „Die Haghe” was het grootste deel zijner rede in gegeven door vereering voor ons Vorstenhuis wat de Bas met gloed, verve en redenaarstalent bijzonder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 19