■r 178 VERBOUWING VAN DEN KON. SCHOUWBURG I I vische effecten echter sterk verminderd. Vroeger wer den de open tafereelen bijna alle geënsceneerd met gebruikmaking van de met z.g. herzen verlichte bogen, friezen, achterdoeken, enz. De mogelijkheid om thans met speciale verlichting van een rondhorizondoek, dat om het heele tafereel aan een boogvormige rail wordt gehangen, de illusie van de vrije ruimte te scheppen, is oorzaak, dat méér dan vroeger het geval was, ge bruik gemaakt wordt van zetstukken en tooneel- architectuur inplaats van doeken beschilderd met ver gezichten. Wordt inplaats van een rondhorizon- of gewoon achterdoek, een transparantdoek opgehangen, dan kunnen nog bijzondere effecten verkregen worden door gebruik van lantaarn- of filmapparaat, waartoe in het kleedkamercomplex, achter het tooneel gelegen, een cabine bij de verbouwing werd opgenomen. Afgezien van het feit, dat vroeger de geheele tooneel- constructie in den Koninklijken Schouwburg nog na genoeg uitsluitend was gebaseerd op ensceneering met perspectievisch beschilderde doeken en coulissen, die op een schuin liggenden vloer werden opgebouwd, was het sterk wisselend karakter van de opvoeringen oor zaak, dat men in alle opzichten slechts met de grootste moeite het bedrijf kon gaande houden in een ruimte, die sedert lang door verzakking en gebrekkige con structie gevaarlijk was. Om op een tooneel de tafereelen zoo spoedig mogelijk elkaar te doen opvolgen, wordt in diverse moderne schouwburgen van zeer uiteenloopende systemen ge bruik gemaakt. Indien het gewenscht is om de tafereelen van te voren op te bouwen om ze dan op het gewenschte oogenblik voor de tooneelopening te brengen, wordt al naar gelang de aanwezige ruimte dat bij inrichting van het gebouw toeliet, gebruik gemaakt van tooneel-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 201