VERBOUWING VAN DEN KON. SCHOUWBURG 183 kon plaats vinden. Na deze verbouwing is Den Haag thans in het bezit van een schouwburg, die voorzien is van al hetgeen aanwezig moet zijn volgens de laatste eischen, welke redelijkerwijze aan een schouwburg van deze grootte gesteld mogen worden. Een nieuw gebouw met moderne installaties zou minstens een bedrag van 114 millioen gevorderd heb ben, terwijl de kosten van deze laatste verbouwing tezamen met die van 1914 ongeveer 900.000. bedragen, zoodat het besluit tot verbouwing door den Raad van ’s-Gravenhage genomen, toch zeker van een goed inzicht heeft blijk gegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 209