10 IN MEMORIAM FRANQOIS DE BAS hier slechts enthousiast voor die deed uitkomen. Gekomen bij iden 250en gedenkdag van den Koning-Stadhouder betreurde de voorzitter het, dat voor .dien Oranje hier te lande nog geen standbeeld was opgericht terwijl de Engelsche natie ter eere van dezen Vorst te Hamptoncourt wel een standbeeld bezit; onder daverend applaus sprak hij den wensch uit dat in het 200e gedenkjaar van den dood van dezen roemrijken Oranjevorst (1902) in ’s-Gravenhage een monument in metaal of graniet zou mogen verrijzen. Het is helaas bij dit applaus gebleven. Het was niet onze bedoeling een verslag van deze vergadering te geven maar om weer te geven dat deze voorzitter even was voor de Haagsche geschiedenis als van het Oranje-huis, daaraan zoo nauw ver bonden. Aan het slot van zijn rede, zinspelende op het Haagsche wapen, spoorde hij aan tot trouw aan den ooievaar den brenger van alle goeds in eiken kring en eindigde met: ,,’s-Gravenhage, moogt gij heeten Koningshage! Blijf dat lang.” Een andere belangrijke gebeurtenis onder zijn pre sidium was de historische tentoonstelling gehouden op Buitenrust aan den Scheveningschen weg in Mei 1903. Deze tentoonstelling was een groot succes voor „Die Haghe”. Het zou te ver voeren hier al de verdiensten nog eens te herhalen die generaal de Bas voor onze vereeniging heeft gehad, temeer daar zij in het belang rijke artikel van den Heer Haaxman in het vorig jaar boek bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum uitvoerig beschreven zijn. In de zeven jaren van zijn presidium is „Die Haghe” blijven bloeien en de belangstelling levendig gebleven; met voldoening kon hij dan ook het commando aan zijn opvolger Mr. S. Gratama over dragen. Aan de Bas is „Die Haghe” hiervooor veel dank verschuldigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 20