DOOR D. S. VAN ZUIDEN de geschiedenis I OVER DE OUDSTE VESTIGING VAN JODEN IN DEN HAAG van de geschiedenis eeuw zullen weten, dat niet onbelangrijke rol Zij, die niet geheel onkundig zijn van Den Haag in de 17e en 18e de Portugeesche joden daarin een gespeeld hebben. Verschillende artikelen zijn in de jaar boeken van Die Haghe over voorvallen, waarbij zij nauw betrokken waren, geschreven. De bij oudste Die Haghe leden zeker nog wel bekende heer Henriques Pimentel gaf in 1875 een boekje uit ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de Portugeesch-Israëlietische synagoge aan de Prinsessegracht, waarin hij de ge schiedenis van die gemeente uiteen zette. Na dien tijd zijn er echter zoo vele archieven voor het publiek toegankelijk geworden, dat dit werkje verouderd mag worden genoemd, zonder dat men daarbij ook maar iets aan de verdiensten van den schrijver te kort behoeft te doen. Ook mij is het nog niet geheel gelukt den sluier op te lichten die hangt over de oudste geschiedenis van de Portugeesche joden in Den Haag, welke ook door mij geacht werd eerst aan te vangen na of omstreeks het jaar 1670, hoewel van eenig gemeenteverband ook toen nog lang geen sprake was. In mijn in 1913 verschenen werk over

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 210