OUDSTE VESTIGING VAN JODEN IN DEN HAAG 185 October 1662 bij Notaris A. wonende alhier en teekent een ruiling van een koets, waarvoor Op 28 Februari 1663 treffen notaris aan en wel als lasthebber Amsterdam. Deze beweert als executeur der Hoogduitsche joden gaf ik door een enkel voorbeeld op blz. 8 wel te kennen, dat zich hier reeds in 1655 enkele Portugeesch joodsche dames hadden gevestigd, maar heel veel meer wist ik er niet van. Dank zij den klappers, die door de goede zorgen van de vereeniging Die Haghe gemaakt zijn op de oudste notarieele protocollen, welke reuzenarbeid nog steeds wordt voortgezet, ben ik er in geslaagd het bewijs te vinden, dat zich tusschen de jaren 1660 en 1670 reeds meerdere Portugeezen hier hadden gevestigd. Deze onderhielden echter nauwe betrekkingen met hun ge- loofsgenooten in Amsterdam en elders. En de reden dat zij in Den Haag zijn gaan wonen zal vermoedelijk geweest zijn de wensch om dicht bij de Staten-Gene- raal en het Hof van Holland te zijn, waarmede zij als lasthebbers van anderen nog al wat te doen hadden. Over twee Portugeesch-joodsche kooplieden vonden wij talrijke mededeelingen in de protocollen tusschen 1660 en 1670. En wel over Abraham d’Assevedo en Samuel alias Fernando Dorta. Allereerst vinden wij Abraham d’Assevedo op 16 van Adrichem; hij is dan overeenkomst over de hij 200 gulden betaalt, we hem bij denzelfden van Isaacq Coronel te van het testa ment van wijlen Duarta Saraiva, in leven coopman in Brazilië, van de Portugeesche Regeering 667.900 gulden te vorderen te hebben, die voor hem verloren zijn ge gaan bij de overgave van Brazilië aan de Portugeezen. D’Assevedo moet nu trachten de Staten-Generaal te bewegen deze som van den Portugeeschen gezant te krijgen. D’Assevedo teekent met Hebreeuwsche letters,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 211