186 OUDSTE VESTIGING VAN JODEN IN DEN HAAG zoodat alle twijfel is opgeheven, wat voor soort Portu gees hij was. In verband met vorderingen op Brazilië kreeg d’Assevedo op 16 Maart 1663 nog een opdracht van gelijken aard. Op 13 December 1662 passeeren Symon Nehemias „portugees coopman” te Amsterdam en Isack d’Asse vedo „portugees coopman in Den Haag” een acte die handelt over een kwestie, die zij hadden over den im post op drie rollen virinis tabak. Adr. van Adrichem schijnt echter de notaris van Abraham d’Assevedo geweest te zyn, want op 26 Maart 1664 passeert hij de volgende curieuse acte. „Op conditie ende maniere hiemaervolgende soo is d’Heer Abraham d’Aszevedo ter eenre en de joffr. de Bruyn ter andere syden versproocken ende geaccordeert over 't maecken ende leveren van een schone stercke wel geadjusteerde caros voor ses persoonen alles na de nieuste moode te weten: De back van de voorsz. couts ende het gestel van achteren ende van vooren, wielen ende anders van gaeff, gesont hout allenthalven met yserwerck massyff en wel voorsien, het achter yserwerck breet met crullen. Den voorsz. back rontsom gladt ende vergult voorts op het vergulsel cierlyck geschildert met blommen na de nieuwste ende currieuste manier; het gestel van achteren ende van vooren ge sneden met leeuwen ende met het yserwerck daeromtrent duyrabel verguldt, na den eysch van 't voorsz. werck. Voorts de voorsz. couts van binnen tot verhemelsel incluys becleet met fyn ita- liaensch root fluweel (driehair) rontsom lieberael breet ende langh behangen met diergelycke coleur van syde damaste gor- dynen rontsom de voorsz. hemel met hangh franie geknoopt met twee pluysen, voorts aen de kussens en dat daeraen van binnen dependeert ende daer 't behoort alles volgens de patronen daervan getoont. De voorsz. kussens van 't selve fluweel met goede nieuwe tycq ende vulsel van ganseveren. Van binnen jegens den hemel met zeven vergulde, grootachtige platen; voorts alle de nagelen, ende coperwerck dat van binnen soude mogen wesen wel ende duyrabel vergult met schilders- gout.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 212