OUDSTE VESTIGING VAN JODEN IN DEN HAAG 189 van de voorsz. Lope hadde Madame la Marquise van Sieur Jacob Perera out omtrent 48 jaren wonende tot Amster dam ende verklaerde ten versoeke van Sieur Samuel alias Fernando Dorta, waer te sijn, dat hij deposant den requirant in den jare 1637 ende 1638 tot Parijs seer wel gekent heeft, dat de reqt ten huyse van syn deposants vader tot Parijs ten tyde voorsz. heeft staende gehad een koffer met verscheyden curieusiteyten soo van printen, teykeningen als anderssints ende bovendien verscheyden schilderijen, dat de reqt met veele ende verscheyden luyden van qualiteyt dicwils ten voorsz. huyse is gekomen om 't gene voorsz. is te besichtigen, aen de selve te verhandelen of te verkoopen, onder welcke de principaelsten (nae des deposants memorie gedraeght) wel geweest syn Mon sieur La Noue, Conseiller van 't parlement, Mons, de Liencourt, edelman van Syn Majesteyt van Vranckryck, Mons. Marin, Mons. Bohenfans, Mons. Le Blond, ende Mons. Henrico Alvares, juwelier van Madame la Duchesse Delboeuff, dat oock ten fine voorn, ten huyse als vooren wel heeren van buyten Parys gekomen syn als onder andere Mons. Fernichon, president in 't parlement van Roan ende Mons. Cheneveny, muntmeester aldaer, dat mede de reqt in de voorsz. jaren ofte geduyrende de voorsz. tyt ten voorn, huyse dagelycks is komen vinden Sieur Alonso de Lope, dat de voorsz. Alonso de Lope den reqt geemployeert heeft in het schryven van brieven als anderssints soo in de Spaensche als Portugeesche tale, dat de reqt met de voorsz. Mons, de Lope in desselfs carosse dicwils heeft gereden ende altyd hem requirant met een discreet ende beleeft respect heeft beiegent, dat hy deposant verscheyden malen neffens syn vader de eere heeft gehad van by de voorsz. Sieur de Lope aen desselfs taefel getracteert te sijn geweest ende daer noyt aen gevonden te hebben de persoon van Sieur Michel Calvo, sijnen neef, maer wel verscheijden reysen gesien te hebben dat de voorsz. Sieur Calvo was eetende in de koockkeuken van de voorsz. Sieur de Lope, dat de voorsz. Sieur de Lope lange jaren tot Amsterdam met verscheijden portugeesche coopluyden corres pondentie gehouden heeft als onder anderen met Sieurs Bento d'Osorio, Jean de Pas, ende Andrea d’Assevedo zaliger, alle van de Jootsche Natie ende dat de voorn. Michiel Calvo, al over eenige jaren met denselven Bento Dosorio ende nae syn overlijden met desselfs neve genaemt Fernando Dosorio heeft gehandelt ende alsnoch is handelende, dat de voorsz. Michel Calvo seeckere huysinge welcke hy geerft tot Parijs verkocht heeft aen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 215