MEDEGEDEELD DOOR Jhr. Dr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND Rijksarchief Arnhem: Hertogel. arch. A 4a. HET PREDIKHEERENKLOOSTER EN DE KLOOSTERKERK In jaargang 1907 van de Bijdragen en Mededee- lingen onzer vereeniging heeft de bekende architect Adolph Mulder met veel zorg de Kloosterkerk in den breede behandeld. Het stichtingsjaar van het Predikheerenklooster moet volgens hem (blz. 362) tusschen de jaren 1391 en 1403 gelegen zijn. De kerk was, zoo deelt hij verder mede (blz. 363), waarschijnlijk met een gedeelte van het klooster, in 1404 reeds voltooid, hetgeen met de overige kloostergebouwen nog niet het geval was, zooals onder meer blijkt uit een op den 12en Januari 1406 door Willem VI gegeven vrijgeleide voor den aanvoer van leien en hout. Dat de Predikheeren nog jaren nadien niet gereed waren met den bouw, is mij onlangs gebleken bij het nazien der rekeningen van den te Lobith geheven tol. Ik vond namelijk in de tolrekening over het jaar 1414 x) den navolgenden post onder de vrijstelling van tol ge durende dat jaar: Item in der weken post Bartholomei [d.i. 24 Augus tus] die prediker van des greven hage II vloten holts.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 218