12 IN MEMORIAM FRANQOIS DE BAS slechts eenmaal van zijn leven gedaan als cadet; het was toen verboden en hij werd gesnapt toen hij voor den officier van politie de brandende sigaar in zijn broekzak had verstopt waarin deze een groot gat brandde; de brandlucht heeft hem verraden en straf volgde. Nadien heeft hij nimmer meer gerookt. Het gemis heeft hij nooit betreurd, gunde echter een ander altijd een sigaar, die hij dan presenteerde uit een groote Sinterklaaskist die uit een boekenkast te voorschijn werd gehaald en bij het presenteeren beweerde hij dan dat het voor hem een genot was zijn bezoeker te zien rooken of hij dat werkelijk meende of het maar zeide om geen weigering te krijgen de Sinterklaassigaar was in ieder geval rookbaar en schrijver dezer was er een goed afnemer van. Gelijk zijn levensopvatting vol eenvoud, was ook zijn begrafenis op 26 Februari 1931 klokke 12 uur op de Algemeene begraafplaats aan het Kanaal te ’s-Graven- hage. Geen bloemenhulde behalve een van zijn kinde ren, doch de belangstelling was overweldigend zoowel uit Hof- als militaire kringen, Geleerden en historici uit alle deelen van het land waren aan de groeve ver- eenigd om hulde te brengen aan den grooten kleinen- generaal, die niettegenstaande zijn hoogen leeftijd in herinnering was gebleven als de levendige, hulpvaar dige, opgewekte militaire geschiedvorscher. Woorden van grooten eerbied en bewondering werden gesproken dpor den Luitenant-Generaal Seyffardt namens den Generalen-staf, door den Generaal-Majoor van Mens, inspecteur der Cavalerie, namens dat wapen en door den tegenwoordigen Directeur van het Krijgsgeschied kundig archief, Kolonel de Gelder. De jongste zoon, de Kapitein der artillerie W. de Bas, sprak namens de afwezige familieleden, terwijl ten slotte de oudste zoon,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 22