7 Juni KRONIEK OVER 1928 219 10 Mei 10 12 15 16 16 18 26 26 20 Eerste steenlegging door Prinses Juliana van het Museum voor de Regimenten Grenadiers en Jagers te Waalsdorp. Het Internationaal Linguisten-Congres komt te ’s-Gravenhage bijeen. Teraardebestelling van het stoffelijk over schot van den Luitenant-Generaal P. P. C. Collette op de R.K. Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Afscheid van Zuster Hellemans als Direc trice en Leerares aan de Koloniale School voor Meisjes en Vrouwen aan het West- einde. Zeventigste verjaardag van Dr. Josephus Jitta, Directeur van den Gezondheidsraad. Opening van het',.Tehuis Zonnehoek” voor werkende vrouwen en meisjes. Ter gelegenheid van de groote openbare bijeenkomsten, door de Haagsche Afdeeling van de „Vereeniging voor Volkenbond en Vrede” belegd, spreekt Minister Beelaerts van Blokland in het Kurhaus te 's-Graven- hage. Op Oud-Eik en Duinen wordt ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den kunstschilder C. C. Dommelshuizen. Opening te Scheveningen der door het Algemeen Nederlandsch Verbond georga niseerde Muziektentoonstelling. Teraardebestelling van het stoffelijk over schot van den oud-Notaris J. D. Dietz op Nieuw Eik en Duinen. Herdenking van het 50-jarig bestaan van de Roomsch-Kath. kerk aan de Elandstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 245