KRONIEK OVER 1928 220 7 Juni 7 14 16 19 23 30 30 2 Juli 2 verjaardag van den oud- Oorlog, Luitenant-Generaal Dr. F. van Dommelen als het R.K. gesticht „Groene- Herdenking in Hotel „de Witte Brug” van het 25-jarig bestaan van den Nederland- schen Bond voor Ziekenverpleging. Overlijden van den oud-Hoofdinspecteur- Generaal van den Rijkswaterstaat Ir. P. H. Kemper. Zeventigste Minister van W. F. Pop. Opening in het Kurhaus van de door „Die Haghe” georganiseerde tentoonstelling ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der badplaats Scheveningen. Huldiging van Mr. D. Fock ter gelegen heid van zijn 70sten verjaardag. Het Leger des Heils opent in het perceel Nieuwe Molstraat 26 een nieuw Kinder huis. De aftredende Directeur der Haagsche Tramweg-Maatschappij A. W. E. Weyer- man neemt afscheid van het personeel. Vijf en twintig-jarig bestaan van de Ge- meente-T elefoon. Afscheid van geneesheer van stein” aan den Loosduinscheweg. In de Ridderzaal te ’s-Gravenhage wordt het 12e jaarlijksch congres van de Union der Volkenbondvereenigingen, dat onder leiding van den Poolschen Senator Dem- binski te ’s-Gravenhage plaats heeft, ge opend en door Minister Prof. Slotemaker de Bruine namens de Regeering welkom geheeten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 246