3 Juli 5 18 3 KRONIEK OVER 1928 221 8 8 14 16 23 24 27 1 Aug. 4 Opening van de eerste plenaire zitting van het Congres der Unie van Volkenbonds- vereenigingen. Het Congres van de Intern. Astronomische Unie wordt in de Ridderzaal geopend. Te Scheveningen wordt geopend een eigen gebouw van de Scheveningsche afdeeling van den R.K. Volksbond. Gedachtenis-predikatie van Dr. F. van Gheel Gildemeester ter gelegenheid van zijn gouden predikantsjubileum. Overlijden van Jhr. J. D. Six, Staatsraad i.b.d. Opening in den Dierentuin van eene Inter nationale Schoen- en Ledertentoonstelling. Door een aantal middenstanders en indu- strieelen wordt de afschaffing van de zake lijke bedrijfsbelasting feestelijk herdacht. Tachtigste verjaardag van den Voorzitter van de Algemeene Rekenkamer Jhr. Mr. J. H. van Reenen. Officieele opening door Minister Kan van de Veetentoonstelling in het Malieveld. Overlijden van F. Fonck, oud-Administra- teur bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zestig-jarig bestaan van den Manufactuur- handel der firma LignesMeeuws in de Frederikstraat. Feestelijke herdenking van het 25-jarig bestaan der vereeniging „Boeatan”. Aanbieding aan H.M. de Koningin-Moeder van het Gedenkboek uitgegeven ter ge legenheid van den zeventigsten verjaardag

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 247