KRONIEK OVER 1928 223 7 Sept. 9 9 15 18 18 20 23 23-28 25-28 26 27 In een plechtige zitting van de Rechtbank wordt afscheid genomen van den vertrek- kenden Officier van Justitie Mr. J. de Vries van Doesburgh. Intrede van Ds. A. Keuter als Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente. Bevestiging in de Oude Kerk te Schevenin- gen van Ds. A. Offeringa, als Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente aldaar. De Amerikaansche rechter Hughes neemt, in plaats van Prof. Bassett Moore, die als zoodanig is afgetreden, zitting in het Per manente Hof van Intern. Justitie. Zeventigste verjaardag van den kunst schilder J. Hoynck van Papendrecht. Ontvangst door het Gemeentebestuur van de Continentale Sectie van de Presbyte- riaansche Alliantie. Derde lustrum van het Collegium theologi- cum Haganum c.s. „F.O.R.U.M.”. Afscheidspredikatie, des avonds in de Groote Kerk, door Ds. A. J. A. Vermeer. De 13e conferentie van Roode Kruisver- eenigingen komt te 's-Gravenhage bijeen en brengt de definitieve bevestiging van de plannen tot nadere samenwerking van het Intern. Roode Kruis. Te 's-Gravenhage vergadert de 27e Intern. Luchtvaartconferentie. Huldiging van Prof. Dr. Joh. de Groot, ter gelegenheid van zijn afscheid als Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier. Herdenking op „Houtrust” van het tienjarig bestaan van den Bijzonderen Vrijwilligen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 249