7 7 20 KRONIEK OVER 1928 224 29 Sept. 30 1 Oct. 5 16 19 Landstorm. Meer den 25.000 landstormers defileeren daarna voor H.M. de Koningin. In eene buitengewone vergadering van de Algemeene Rekenkamer neemt Jhr. Mr. J. H. van Reenen afscheid als Voorzitter van dat College. Viering van het vijftig-jarig bestaan der kerk van de St. Jacobus-Parochie (Parkstraat). Huldiging door Kerkvoogden en Notabelen van den organist der Groote Kerk A. de Zwaan bij gelegenheid van zijn gouden jubileum. Plechtige installatie van Dr. Ir. H. Plan- tenga als Directeur der Academie voor Beeldende Kunsten. Herdenking van het vijf en zeventig-jarig bestaan der ’s-Gravenhaagsche Kamer van Koophandel en Fabrieken. Dankuur in de Oude Kerk te Scheveningen ter gelegenheid van het gouden jubileum der Christelijke Vereeniging van Jonge Mannen aldaar. Gouden jubileum van den handel in uur werken der firma H. ten Boom in het Noord- einde. Overlijden van Mr. O. W. Sipkes, Raads heer in het Gerechtshof alhier. In de Russische Kerk, Sweelinckstraat 54, heeft een rouwdienst plaats naar aanleiding van het overlijden van de Keizerin-Weduwe van Rusland Maria Feodorowna. Opening in het Gemeentemuseum van de tentoonstelling ,,De Gedekte Tafel in vijf eeuwen”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 250